Metsänhoito


 
Metsänhoitoon liittyy lukuisia toimenpiteitä ja vaiheita, jotka kaikki tulisi hoitaa sekä oikeaan aikaan että oikealla tavalla, jotta metsä kasvaisi mahdollisimman hyvin. Silloin siitä saatava tuotto on myös parhaalla mahdollisella tasolla. Santun Metsäpalvelusta voit tilata joko yksittäisiä metsänhoitotoimenpiteitä ja -suunnitelmia tai koko metsän kiertoajan ja työvaiheet kattavan suunnitelman. Avustan myös puukaupoissa ja tarvittaessa kirjanpidossa sekä veroilmoituksen täytössä.

Taimikonhoito

Taimikonhoito on metsän kehittymisen kannalta elintärkeää. Maanmuokkaus tulee tehdä sekä kasvupaikka että puulaji huomioiden ja taimet tulee istuttaa oikeaan tiheyteen. Taimikko vaatii istuttamisen/kylvön jälkeen ensimmäisen kerran hoitoa noin 3-4 vuoden päästä. Tällöin taimikolle kannattaa tehdä heinikon raivaus ja varmistaa, että taimilla on riittävästi kasvutilaa. Taimikon harvennus varsinaiseen kasvatustiheyteen kannattaa männyllä tehdä noin viiden metrin valtapituudessa ja kuusikoissa hieman aiemmin. Hyvällä taimikonhoidolla saadaan tulokseksi usein jo taloudellisesti kannattava ensiharvennus.

Harvennushakkuut

Harvennus- eli kasvatushakkuilla turvataan päätehakkuuseen asti kasvatettavan puuston laatu ja elinvoimaisuus parantamalla puuston kasvuolosuhteita. Harvennushakkuissa poistetaan huonokuntoisimpia puita ja tehdään kasvutilaa jätettäville puille. Harvennukset voidaan tehdä joko ylä- tai alaharvennuksena. Metsää voidaan kasvattaa myös erirakenteisena tai esim. kaksijakoisena. Harvennustavan valinta riippuu metsän tämän hetkisestä tilasta ja tavoitteistasi metsänomistajana. Nämä huomioidaan aina leimikonsuunnittelussa.

Metsän uudistaminen

Metsänuudistamismenetelmien valinta ja niiden onnistunut toteutus luo mahdollisuuden kasvupaikan koko puuntuotoskyvyn hyödyntämiseen. Metsänuudistamisvaiheen toimenpiteitä kutsutaan uudistamisketjuksi. Uudistamisen valmistelu tulisi aloittaa jo viimeisessä harvennushakkuussa, jossa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat lopulta päätehakkuuseen ja uudistamismenetelmän valintaan.

Metsän voi uudistaa päätehakkuun jälkeen monilla eri tavoin. Menetelmän valintaan vaikuttavat mm. kasvupaikka, mahdolliset metsätuholaiset ja haluttu puulaji. Uudistamisessa tulee huomioida myös metsä- ja luonnonsuojelulakien rajoitteet sekä sertifiointien vaatimukset, jos haluat metsäsi olevan sertifioitu. PEFC:n ja FSC:n vaatimukset poikkeavat toisistaan jonkin verran. Santun metsäpalvelusta voit tilata työt kumman tahansa sertifiointikriteeristön mukaan hoidettavaksi. Tällöin leimikkosuunnitelmassa on kattavat ohjeet korjuun tekijälle ja leimikon nauhoitus on tehty sertifioinnit huomioiden. Oikein valittu, ajoitettu ja toteutettu metsänuudistamisketju antaa sinulle parhaan tuoton metsästäsi.

Mikäli tarvitset tekijää, suunnittelijaa tai apua metsätalouteen liittyvissä asioissa, soita numeroon 0400 355466 tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Mietitään sitten yhdessä, mitä kannattaa tehdä ja milloin.